EKSTRA

EKSTRA

EKSTRA

EKSTRA

EKSTRA

EKSTRA

EKSTRA

EKSTRA

ESKİŞEHİR
Faydalı Linkler
Kara Halı Yıkama
Doğasol Solucan Gübresi
Doğasol Solucan Gübresi
Anadolu Nakliyat
Anadolu Nakliyat
Mert Eren Çilingir Anahtar
Ufuk Yangın & Güvenlik Eskişehir
Esvera Cam
Bağlar Nakliyat
Mia Nakliyat
Mia Nakliyat
Çetin Teknik Servis

Çetin Teknik Servis

İmar İşlemleri

İMAR

İMAR BİLGİ FORMU İŞLEMLERİ

 

İmar Bilgi Formu, bir parselde imar planına göre yapılacak yapının tipini, ölçülerini, kat adedini vs. gösteren belgedir. Bilgi vermek amacı ile düzenlenmekte olup proje çizimine esas değildir.

 

İmar Bilgi Formu için İstenen Belgeler

1- Dilekçe

2- Tapu veya fotokopisi

3- Kadastro Tespit Krokisi (Gerekli parsellerde)

 

Yapılan İşlemler

 • İmar Bilgi Formu dilekçesi doldurularak ekinde tapu ile birlikte kayda sokulur.
 • Parsel büyüklüğüne göre tahakkuk edecek harç bedeli yatırılır.
 • İlgili servis tarafından gerekli arşiv incelemesi ve çalışmalar yapılarak belge hazırlanır.
 • İmzalar tamamlandıktan sonra ilgilisine teslim edilir.

B- İMAR ÇAPI İŞLEMLERİ

 

İmar çapı, bir parselde imar planına göre yapılacak yapının tipini, ölçülerini, kat adedini vs. gösteren belgedir. İnşaat yapmak için proje çizimine esastır.

 

İmar Çapı İşlemleri İçin İstenen Belgeler

1- Dilekçe

2- Tapu veya fotokopisi

3- Kadastro Tespit Krokisi (Gerekli parsellerde)

4- Harita Mühendislik bürosundan Koordinatlı Aplikasyon Krokisi

5- Harita Mühendislik bürosundan Kotlu Kroki

 

Yapılan İşlemler

 • İmar Çapı dilekçesi doldurularak ekinde istenilen belgelerle ile birlikte kayda sokulur.
 • Parsel büyüklüğüne göre tahakkuk edecek harç bedeli yatırılır.
 • İlgili servis tarafından gerekli arşiv çalışması ve yerinde arazi incelemesi yapılarak belge
 • hazırlanır. İmzalar tamamlanır
 • Zemin Etüt servisi tarafından, parselde yapılacak zemin etüdü ile ilgili gerekli bilgiler eklenir.
 • İmar çapı belgesi ilgilisine teslim edilir.

C- KAMULAŞTIRMA

 

Kamulaştırma (İstimlâk), imar planında yol, yeşil alan, pazaryeri vs. gibi umumi hizmetlere ayrılan yerlere isabet eden özel mülkiyette bulunan parsellerin, ayrılan amaç için kullanılmak üzere kamu tarafından satın alınması işlemidir. Kamulaştırılacak alanlar, imar planlarının onaylanmasını takiben hazırlanan 5 yıllık İmar programları esas alınarak yapılmaktadır. Bu işlem için mülk sahibi tarafından başvuruda bulunulabileceği gibi Belediye tarafından da tebligat yapılmak sureti ile gerçekleştirilebilir.

Kamulaştırma İçin İstenen Belgeler

1-Dilekçe

2-Tapu Senedi Fotokopisi

3-Varisli ise veraset ilamı fotokopisi

4-Vekâlet var ise vekâletname fotokopisi

 

Yapılan İşlemler

Kamulaştırma talebine ilişkin dilekçe kayda sokulur. İmar planı, imar programı ve kadastral duruma ilişkin gerekli incelemeler yapılır, uygun ise Encümen’e sevk edilir. Encümen kabul ettiği takdirde Kıymet Takdir Komisyonu tarafından kamulaştırma  bedeli tespit edilir.

Tespit edilen bedel üzerinden mülk sahibi çağırılarak Komisyon ile uzlaşmaya gidilir. Anlaşma sağlandığı takdirde o bedel üzerinden kamulaştırma işleminin yapılması tekrar Encümen’e sunulur. Encümen tarafından kabul edildiği takdirde ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü’nde tescil işlemleri yapılır. Anlaşma sağlanamazsa Hukuk İşleri Müdürlüğü kanalı ile Sulh Hukuk mahkemesine dava açılabilir ( Belediye ister ise )

 

D- SATIŞ

Satış, Belediye’ye ait hisseli veya hissesiz (tam) taşınmazların vatandaşa satılması için yapılan işlemdir.

 

Satış İçin İstenen Belgeler

1- Dilekçe

2- Tapu Senedi Fotokopisi

3- Varisli ise veraset ilamı fotokopisi

4- Vekâlet var ise vekâletname fotokopisi

 

Yapılan İşlemler (Hisseli Satış)

 • Satış talebine ilişkin tüm hissedarların imzaladığı dilekçe kayda sokulur.
 • İmar planı ve kadastral duruma ilişkin gerekli incelemeler yapılır.
 • Konu Meclise sevk edilerek Meclisten satış için yetki alınır.
 • Alınan yetki Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanır.
 • Hissenin satışı ve değerinin belirlenmesi yönünde Encümen kararı alınır.
 • Kıymet takdir Komisyonu bedel belirler.
 • Belirlenen bedel üzerinden satış işlemi hissedarları hisseleri oranında gerçekleştirilir.
 • Bedel ödendikten sonra ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü’nde tescil işlemi yapılır.

Yapılan İşlemler (Tam Satış)

 • Satış talebine ilişkin dilekçe kayda sokulur.
 • İmar planı ve kadastral duruma ilişkin gerekli incelemeler yapılır.
 • TOKİ’den satış için izin alınır.
 • Konu Meclise sevk edilerek Meclisten satış için yetki alınır.
 • Alınan yetki Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanır.
 • Taşınmazın ihale yolu ile satışı ve değerinin belirlenmesi yönünde Encümen kararı alınır.
 • Kıymet Takdir Komisyonu bedel belirler.
 • Belirlenen bedel üzerinden ihale ile satış işlemi yapılması için konu İdari ve Mali İşler
 • Müdürlüğü’ne sevk edilir.
 • Gazete ilanı ve ihale süreçleri tamamlanır.
 • Bedelin ödendiğine dair makbuz ibraz edilir.
 • İlgili Tapu sicil Müdürlüğü’nde tescil işlemi yapılır.

E- TAKAS

Takas, özel mülkiyette olup imar planında umumi hizmetlere ayrılan yerler ile Belediye’ye ait hisseli veya hissesiz (tam) taşınmazların değiştirilmesi işlemidir. Bu işlemin yapılabilmesi için, takas edilecek Belediye mülkiyetindeki taşınmaz ile özel mülkiyette olup yol, yeşil alan vb. kullanıma isabet eden parselin uygun değer ve nitelikte olması şarttır.

 

Takas İçin İstenen Belgeler

1- Dilekçe

2- Tapu Senedi Fotokopisi

3- Varisli ise veraset ilamı fotokopisi

4- Vekâlet var ise vekâletname fotokopisi

Yapılan İşlemler

 • Takas talebine ilişkin dilekçe kayda sokulur.
 • Belediye mülkiyetindeki taşınmaz ile takas edilecek özel mülkiyette olan parselin uygun
 • değerde olup olmadığı belirlenir.
 • Uygun ise imar planı ve kadastral duruma ilişkin gerekli incelemeler yapılır.
 • Konu Meclise sevk edilerek Meclisten satış için yetki alınır.
 • Alınan yetki Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanır.
 • Taşınmazın takası ve değerini belirlenmesi yönünde Encümen kararı alınır.
 • Kıymet Takdir Komisyonu bedel belirler. ( İdarenin vereceği taşınmaz malın değeri
 • kamulaştırma bedelinin %120’sini aşamaz )
 • Belirlenen bedel üzerinden takas işlemi gerçekleştirilir.
 • İlgili Tapu Sicil Müdürlüğü’nde tescil işlemi yapılır.

 

F- BAĞIŞ

 

Bağış şartlı veya şartsız olarak yapılabilir.

 

Bağış İçin İstenen Belgeler

1- Dilekçe

2- Tapu Senedi Fotokopisi

3- Varisli ise veraset ilamı fotokopisi

4- Vekâlet var ise vekâletname fotokopisi

 

Yapılan İşlemler (Şartlı Bağış)

 

 • Bağış talebine ilişkin dilekçe kayda sokulur.
  İmar planı ve kadastral duruma ilişkin gerekli incelemeler yapılır.
  Konu Meclise sevk edilerek Meclisten satış için yetki alınır.
  Alınan yetki Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanır.
  Encümence kabul kararı alınır.
  İlgili Tapu sicil Müdürlüğü’nde tescil işlemi yapılır.

 

Yapılan İşlemler (Şartsız Bağış)

 • Bağış talebine ilişkin dilekçe kayda sokulur.
 • İmar planı ve kadastral duruma ilişkin gerekli incelemeler yapılır.
 • Başkanlıktan ‘Olur’ alınır.
 • İlgili Tapu sicil Müdürlüğü’nde tescil işlemi yapılır

 

 

G- YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ İŞLEMLERİ

Yapı Kullanma (İskân) İzni, inşaatı tamamlanmış bir binanın projesine uygun olmasına ve gerekli denetlemelerden geçmesine istinaden verilen yapının kullanılmasına uygun olduğuna dair verilen belge, yani oturma iznidir.

 

İskân İzni İçin İstenen Belgeler

1- Müracaat dilekçesi

2- Tapu aslı ve fotokopisi

3- İnşaat ruhsatı aslı ve fotokopisi

4- S.S.K. ilişik yok belgesi

5- Peyzaj projesi (Gereken binalarda)

6- Sığınak raporu

7- Yangın merdiveni raporu (4+ kat)

8- Asansör işletme ruhsatı (4+ kat)

9- Cephe renk ve kaplama çizimleri

10- Fenni mesul uygunluk belgesi

11- Demir ve beton test sonuçları (Gereken binalarda)

12- Yapı denetim uygunluk raporu

13- Binanın sağlamlık ve iskân edilebilirlik raporu (Gereken binalarda)

14- Vergi borcu yok belgesi

15- Tapu cins değişikliği

 

Yapılan İşlemler

 • Dilekçe ile başvurulur ve istenen evraklar teslim edilir.
 • Tahakkuk eden harç ve varsa borçları ödenir.
 • Temel vizesi ve ısı yalıtım vizesi işlemlerinin yapılıp yapılmadığı kontrol edilir.
 • Sigorta borcu olmadığına dair SSK yazısı alınır.
 • B.Ş.B. İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan yangın yönünden uygunluk alınır.
 • Gerekiyor ise üniversiteler veya yapı denetim firmalarından sağlamlık raporu getirilir.
 • İskân heyeti tarafından bina yerinde incelenerek proje ve eklerine uygun yapılıp
 • yapılmadığı kontrol edilir.
 • Yapı uygun ise Vergi Dairesi’nden vergi borcu olmadığına dair yazı getirilir.
 • Yapı uygun ise Kadastro Müdürlüğü’ne cins tashihi (değişikliği) yaptırılır.
 • Tüm belgeler tamamlanınca Yapı Kullanma İzin Belgesi verilir.

 

 

 

H- BOŞ ARSALARLA İLGİLİ İŞLEMLER

 

İmarlı alanda olup da üzerinde yapı bulunmayan parsellerde çevre estetik görünümünün güzelleştirilmesi amacı ile bir takım önlemler alınması gerekmektedir. Arsaya çöp atılmaması, dışarıya çamur taşınmaması vb. amaçlar için arsanın yola cephesi olan kısımlarına bahçe duvarı örülmesi gerekmektedir.

 

Yapılan İşlemler

Kör ve sağır cephe tespit tutanağı düzenlenerek mülk sahibine tebliğ edilir. Tebliğ edildikten sonra 15 gün içerisinde gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Önlemler mülk sahibince alınmadığı takdirde Belediye gerekli işlemleri yaparak masraf % 20 fazlası ile mülk sahibinden tahsil edilir.

 

I- KAÇAK İNŞAATLARLA İLGİLİ İŞLEMLER

 

Herhangi bir yapı yapmak için mutlak suretle inşaat ruhsatı alarak inşaata başlamak gerekmektedir. Ruhsatsız yapılan inşaatlar kaçak inşaat olarak adlandırılır. Bu tip yapılar hem plan ve proje kapsamında yapılmamaları, hem de herhangi bir denetim sürecinden geçmemeleri sebebi ile sağlık, fen, depreme karşı dayanıklılık gibi konularda tehlike arz etmektedir. 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre kaçak yapıların yıkılması ve 846 YTL’den 42,311 YTL’ye kadar para cezası uygulanması; Türk Ceza Kanunu’na göre de kaçak yapı yapanlar hakkında 2 ile 5 yıl arasında hapis cezası uygulanması öngörülmüştür. Tüm bu sebeplerden ötürü, inşaat yapmak isteyen vatandaşların kendi can güvenlikleri, kaynaklarını boşa harcamamaları ve suç işlememeleri açısından kaçak yapıdan sakınmaları gerekmektedir. Kaçak yapılaşmaya karşı Belediyemizce kontroller yapılmakta olup tespit edildiği durumda ilgili yasa maddelerine göre işlem yapılmaktadır.

 

Yapılan İşlemler

İhbar veya Belediye kontrol elemanları tarafından kaçak yapı tespit edilir. İnşaat mühürlenerek durdurulur. Kaçak İnşaat Zabtı düzenlenir. İlgilisi tespit edilerek kaçak durumu ortadan kaldırılması için süre verilir. Süresi içerisinde kaldırılmayan veya ruhsat işlemi yapılamayan yapı için illi kanun maddelerine göre işlemler yapılmak üzere Encümene sevk edilir. Encümen kararı doğrultusunda yıkımı yapılacak binalar için Fen İşleri Müdürlüğü’ne yıkımının yapılması için sevk edilir. Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne Türk Ceza Kanunu’na göre işlem yapılması sevk edilir. Encümence verilmiş para cezası var ise tahsili için Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne sevk edilir.

 

J- EKSPERTİZ RAPORU İŞLEMLERİ

 

Ekspertiz raporu herhangi bir taşınmazın güncel değerlere göre rayiç bedelini belirleme işidir. Çoğunlukla kredilendirme, ipotek gibi işlemler için gerekmekte olup talep edildiği durumda Belediyemizce yapılır.

 

Ekspertiz Raporu İçin İstenen Belgeler

1- Müracaat dilekçesi

2- Tapu fotokopisi

3- Yapı Kullanma İzin Belgesi (aslı)

 

Yapılan İşlemler

 • Gerekli evraklarla birlikte dilekçe kayda sokulur.
 • Yerinde arazi incelemesi yapılır.
 • İmar planları ve mevzuata uygunluğu incelenir.
 • Tüm değerlendirmelerden sonra ekspertiz raporu hazırlanır.
 • Ekspertiz değerine göre tahakkuk eden ücret ve varsa borçları ödenir.
 • Ekspertiz raporu ilgilisine teslim edilir.

 

 

K- İMAR AFFI

 

Gereken Belgeler:

İmar affı servisinde işi olan vatandaşların tapu bilgileri ile şifai müracaatları yapılmaktadır.

 

Yapılan İşlemler

 • Hisseli parselin müstakil parsellere çevrilmesi.
 • Borçlu vatandaşların borçlarının güncelleştirilerek tahsil edilmesi.
 • Alacaklı vatandaşların alacaklarının güncelleştirilerek ödenmesi.
 • Belediyemize ait parsellere bina yapan gecekondu sahiplerine tapularının bedelleri tahsil edilerek vatandaşlara verilmesi.

 

 

TEPEBAŞI BELEDİYESİ Hizmet Binası

Tel: 444 44 26

www.tepebasi.bel.tr

Lal Temizlik
Lal Temizlik
Ay Temizlik
Lal Temizlik
Sultan Ateşi Pide Kebap
Mesut Ayvaz Tattoo
Hancam Yapı
Mobil Jeneratör Kiralama

Bizim Hurda Metal Ticaret

Eslife Halı Yıkama


En Çok Görüntülenen Firmalar

Saruhan Web Ajans

Etiketler

eskişehir Eskişehir alüminyum doğrama eskişehir asansörlü nakliyat eskişehir asma tavan Eskişehir battaniye yıkama eskişehir dekorasyon Eskişehir dekorasyon firmaları eskişehir evden eve nakliyat eskişehir firmaları Eskişehir Firma Rehberi Eskişehir halı yıkama Eskişehir halı yıkama firmaları Eskişehir halı yıkama fiyatları Eskişehir koltuk yıkama eskişehir kombi bakımı Eskişehir kombi tamiri Eskişehir Mutfak Dolabı eskişehir nakliyat eskişehir nakliyat firmaları eskişehir nakliyatçı eskişehir nakliyeci eskişehir rehber eskişehir taşımacılık eskişehir temizlik şirketleri Eskişehir yorgan yıkama Eskişehir Şirketleri Firma Ekle firma rehberi Firma Rehberi Eskişehir halı yıkama eskişehir
•Eskişehir Akvaryumcu •Eskişehir Çiçekci •Eskişehir Güvenlik •Eskişehir Kuyumcu •Eskişehir Pvc •Eskişehir Tohumcu
•Eskişehir Anahtarcı •Eskişehir Çiğköfte •Eskişehir Güzellik Salonu •Eskişehir Lojistik •Eskişehir Radyolar •Eskişehir Turizm
•Eskişehir Aöf Kursları •Eskişehir Çilingir •Eskişehir Halı Saha •Eskişehir Madencilik •Eskişehir Reklam Ajansları •Eskişehir Web Tasarımı
•Eskişehir Alt Yapı •Eskişehir Demir Doğrama •Eskişehir Halı Yıkama •Eskişehir Mahalleleri •Eskişehir Rent a Car •Eskişehir Work&Travel
•Eskişehir Alüminyum •Eskişehir Dijital Kopyalama •Eskişehir Havuzlar •Eskişehir Muhtarları •Eskişehir Seramik •Eskişehir Uydu
•Eskişehir Araba Kiralama •Eskişehir Doğalgaz •Eskişehir Havalandırma •Eskişehir Matbaa •Eskişehir Servis Taşımacılığı •Eskişehir Yabancı Dil Kursları
•Eskişehir Asansör •Eskişehir Dövmeci •Eskişehir Isıtma •Eskişehir Marangoz •Eskişehir Seyahat Acentaları •Eskişehir Yangın Söndürme
•Eskişehir Av Malzemeleri •Eskişehir Duşakabin •Eskişehir İç Mimarlık •Eskişehir Mermer •Eskişehir Sıhhı Tesisat •Eskişehir Yemek
•Eskişehir Ayakkabı •Eskişehir Düğün Salonları •Eskişehir İlaçlama •Eskişehir Mobilyacı •Eskişehir Spor Salonları •Eskişehir Yemek Siparişi
•Eskişehir Barlar •Eskişehir Elektrikçi •Eskişehir İngilizce Kursları •Eskişehir Nakliyeci •Eskişehir Su Siparişi •Eskişehir Yurtdışı Eğitim
•Eskişehir Bayan Apartı •Eskişehir Emlakçı •Eskişehir İnşaat •Eskişehir Organizasyon •Eskişehir Sürücü Kursları •Eskişehir Apart
•Eskişehir Bayan Kuaförleri •Eskişehir Erkek Apartı •Eskişehir Kargo Firmaları •Eskişehir Otel •Eskişehir Solarium •Eskişehir Apartlar
•Eskişehir Bayan Yurtları •Eskişehir Erkek Yurtları •Eskişehir Karma Apart •Eskişehir Oteller •Eskişehir Taksi  
•Eskişehir Beyaz Eşya Yetkili Servisi •Eskişehir Evcil Hayvan •Eskişehir Karma Yurt •Eskişehir Otobüs Firmaları •Eskişehir Taşımacılık  
•Eskişehir Büro Mobilyası •Eskişehir Evden Eve Nakliyat •Eskişehir Kebapçı •Eskişehir Oto Elektrik •Eskişehir Tatil  
•Eskişehir Cafeler •Eskişehir Ferforje •Eskişehir Keresteci •Eskişehir Oto Kiralama •Eskişehir Tattoo  
•Eskişehir Camcı •Eskişehir Fotoğrafçı •Eskişehir Kırtasiye •Eskişehir Paintball •Eskişehir Temizlik  
•Eskişehir Cam Balkon •Eskişehir Gelinlikçi •Eskişehir Kömürcü •Eskişehir Paket Servis •Eskişehir Televizyonlar  
•Eskişehir Çanta •Eskişehir Giyim •Eskişehir Kpss Kursları •Eskişehir Pastane •Eskişehir Tesisatçı  
•Eskişehir Çelik Kapı •Eskişehir Gözlükçü •Eskişehir Kuru Temizleme •Eskişehir Pet Shop •Eskişehir Terzi